آگهی تأسیس موسسه صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان 10806992

آگهی تغییرات

صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان (موسسه)


موسسه فوق در تاریخ ۱۳/۹/xxx۱ تحت شماره xxx۵۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: ـ افتتاح حسابهای قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی ـ ارزی) مطابق ضوابط ذیربط.

ـ۲ افتتاح حسابهای قرض‌الحسنه ویژه (وجوه اداره شده) مطابق ضوابط ذیربط

ـ۳ اعطای وام قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری بر اساس ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار

ـ ۴ دریافن کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی

۲ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار کشاورز ـ حدفاصل خیابان فلسطین و خیابان حجاب پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ ـ شرکت بانک پارسیان سهامی‌عام با نمایندگی آقای سیدحسام شمس‌عالم به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای نادر خواجه‌حق‌وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای علی‌اصغر هراتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای حسینقلی اصانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای حسین‌ میرزاعبداله به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای مهدی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۷ـ۵ ـ آقای داریوش طاهرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۸ـ۵ ـ آقای محمدرضا بهنام‌حسین‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر صندوق معتبر خواهدبود و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مهدی رضایی
اطلاعات بیشتر درباره داریوش طاهرپور
اطلاعات بیشتر درباره علی اصغر هراتی
اطلاعات بیشتر درباره حسین میرزاعبداله
اطلاعات بیشتر درباره نادر خواجه حق وردی
اطلاعات بیشتر درباره حسینقلی اصانلو
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا بهنام حسین پور

تبلیغات