آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ 10796953

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (شرکت سهامی عام)


باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدحسین ایرانمنش به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای محمدمسعود سمیعی‌نژاد بنمایندگی از شزرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا فولادآملی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا فولادآملی
اطلاعات بیشتر درباره محمد حسین ایرانمنش