آگهی تغییرات شرکت سرمایه ‌گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰ 10792020

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت بازیافت خودروهای فرسوده آرین پاژ سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای سعید نخستین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فولاد غرب آسیا سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای غلامرضا خلیقی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ژرف اندیشان فن‌گستر پارس سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای حسن باقری‌جبلی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی فن گستر پارس سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا احمدی‌تنکابنی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه آرین‌پاژ سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای نادر سلیمانی‌بزچلوئی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه تجارت و رهیاب فن گستر پارس سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای عطااله برنا به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای شاهین چراغی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای محمدرضا احمدی‌تنکابنی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۱.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محمد رضا احمدی تنکابنی