آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به‌ شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰ 10779801

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌ عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۹/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۸به تصویب رسید.

۲ ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۹/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازیافت خودروهای فرسوده آرین‌پاژ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم نیره ابراهیمی‌نائینی و شرکت فولاد غرب آسیا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای غلامرضا خلیقی و شرکت ژرف‌اندیشان فن‌گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسن باقری‌جبلی و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن‌گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عطااله برنا و شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه آرین پاژ سهامی خاص با نمایندگی آقای نادر سلیمانی‌بزچلوئی و شرکت مهندسی فن‌گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا احمدتنکابنی و شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای پدرام شفیعی تا تاریخ ۲۴/۰۹/xxx۰.

۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس

اشخاص

عنوان