آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام ثبت به شماره۶۰۳۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷ 10773279

آگهی تغییرات

سیمان خاش (شرکت سهامی عام)


طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید: علی‌اکبر حشتمی‌رفسنجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به جای مسعود خوانساری به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بعنوان عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. در نتیجه مصطفی پرتوافکنان به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی کریمی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره و حمید اقبالیان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و علی‌اکبر حشتمی‌رفسنجانی و ضیاء‌الدین معزی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان خاش

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره به جای مهدی کریمی
اطلاعات بیشتر درباره مسعود خوانساری
اطلاعات بیشتر درباره ضیا الدین معزی
اطلاعات بیشتر درباره مصطفی پرتوافکنان
اطلاعات بیشتر درباره حمید اقبالیان
اطلاعات بیشتر درباره حمید اقبالیان