آگهی تصمیمات شرکت صنعت روی زنگان سهامی عام شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶ 10757825

آگهی تغییرات

صنعت روی زنگان (شرکت سهامی عام)


باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه سال ۹۰ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ دفتر در تاریخ ۲۱/۲/۹۱ تکمیل و امضا شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنعت روی زنگان

اشخاص

عنوان