آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پارس خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

آگهی تغییرات

صنعتی پارس خزر (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه به شناسه‌ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری کوشا پیشه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارش زر آسا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۵.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
12934
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان