آگهی تصمیمات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷ 10726356

آگهی تغییرات

سیمان اصفهان (شرکت سهامی عام)


برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴ و ۱۶/۵/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای علیمحمد سهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد رومی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام پرورش به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن صفوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx و آقای مجید کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنایع نساجی همدانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد

۲ـ سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان اصفهان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مجید کیانی
اطلاعات بیشتر درباره بهرام پرورش
اطلاعات بیشتر درباره محسن صفوی
اطلاعات بیشتر درباره علی محمد سهرابی
اطلاعات بیشتر درباره مهرداد رومی