آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی‌خاص ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ 10696543

آگهی تغییرات

کشت و صنعت دعبل خزاعی (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

اعضای هیئت‌مدیره برای مابقی مدت دو سال انتخاب شدند عبارتنداز:

حسین آمیلی عضو و رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک خان ـ محمد امین روزبخش‌زاده نائب رئیس و مدیرعامل به نمایندگی شرکت کشت و صنعت‌امام‌خمینی(ره) عبدالهادی داریوند پور عضو به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امیرکبیر ـ محمد فتحی مکوند به نمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

کاوه مختاری به نمایندگی مجتمع کارخانجات پشتیبانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو هیئت‌مدیره

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

اشخاص

عنوان

تبلیغات