آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

آگهی تغییرات

سیمان فارس نو (شرکت سهامی عام)


بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۲/۹۲ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:
۱ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تعیین گردید.
۳ـ صورتهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
10346
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان