آگهی تغییر محل شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶ 10682177

آگهی تغییرات

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شرکت سهامي عام)


باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۸ محل شرکت به تهران خ گاندی خ هفتم (پالیزوانی) ش ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان