آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴ 10670311

آگهی تغییرات

بیمه توسعه (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت بیمه توسعه

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان