آگهی تغییرات کشت و صنعت دعبل خزامی سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ 10656768

آگهی تغییرات

کشت و صنعت دعبل خزاعی (شرکت سهامی عام)


با استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۴/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۲۴/۸/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند.

حسین آمیلی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان رئیس هیئت مدیره و عضو محمد امین روز‌بخش زاده بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو.

محمد فتحی مکوند بنمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو.

کاوه مختاری بنمایندگی از شرکت مجتمع کارخانجات پشتیبانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی (آبان بسپار) عضو.

حق امضای اوراق و اسناد رسمی و قراردادها طبق اساسنامه می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

اشخاص

عنوان

تبلیغات