آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ 10638617

آگهی تغییرات

سیمان فارس نو (شرکت سهامی عام)


بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۸/۹۱ آقای مهدی اکبری یگانه به نمایندگی از طرف شرکت سیمان غرب (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون آزادی نائینی به نمایندگی از طرف شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد شریفی خیر‌آبادی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جعفر باجلان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی بسمت مدیر‌عامل تعیین گردید و مقرر گردید حق امضای چکهای صادره با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر‌عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضای مدیر‌عامل و مدیر امور مالی شرکت آقای عبدالوهاب کشاورزی همراه با مهر شرکت برای پرداخت‌های تا سقف یک میلیارد ریال به علاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه و بهای حامل‌های انرژی و نقل و انتقال بین حساب‌های بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز تعیین شده معتبر خواهد بود. وکالت‌نامه‌ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت‌نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضای مدیر‌عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر‌عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان فارس نو

اشخاص

عنوان