آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ 1057625

آگهی تغییرات

کشت و صنعت دعبل خزاعی (شرکت سهامی عام)


باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
صورتهای مالی ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی هدف همکاران بازرس قانونی و حسابرس و غلامحسین سمیعی بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

اشخاص

عنوان

تبلیغات