آگهی تأسیس شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص 10507513

آگهی تغییرات

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (شرکت سهامی عام)


شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: موضوع فعالیت اصلی عبارت است از پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه (بقیه موضوع مطابق با اساسنامه). ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران شهرک قدس (غرب) بلوار فرحزادی خیابان زرافشان غربی پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد و یکصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیارد و یکصد میلیون سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۲/۸/۹۰ نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی بقائی بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت سرمایه گذاری سایپا سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۶ با نمایندگی آقای عیسی حسین پناه بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی شیخی ده چناری بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ شرکت بانک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد فطانت فردحقیقی بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای کمال بیگدلی بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ آقای محمد فطانت فردحقیقی به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد بهادار و بانکی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ثبت xxx۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره بهرام غیائی