آگهی تغییرات شرکت نیک سازان سرمد با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۷۹۰۶

آگهی تغییرات

نیک سازان سرمد (شرکت بامسئولیت محدود)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سحر قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
425333
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای محمدرضا بیگدلی
خانم سحر قدیمی