آگهی تغییرات در شرکت نساجی غرب سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۲۱۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵ 10475876

آگهی تغییرات

نساجی غرب (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ آدرس محل تصفیه به تهران خ احمد قصیر (بخارست) خ ۶ پ ۱۶ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت نساجی غرب

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان