آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸ 1041646

آگهی تغییرات

شیشه و گاز (شرکت سهامی عام)


به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی رنجبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای مصطفی عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای میرمسعود سجادی گارماسه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای امین کامرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات و اعتبارات اسنادی و غیره به امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، اسناد فوق به امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر گردند. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل اوراق عادی به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت شیشه و گاز

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره رضا بختیاری کشکجانی
اطلاعات بیشتر درباره محمدعلی رنجبری
اطلاعات بیشتر درباره مصطفی عبدی
اطلاعات بیشتر درباره میرمسعود سجادی گارماسه