آگهی تصمیمات شرکت فولاد کاویان سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰ 1036228

آگهی تغییرات

فولاد کاویان (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۱/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهزاد محمدی به ک م xxxxxxxxx۷ علی اصغر گنجیان به ک م xxxxxxxxx۱ محمدحسین خادمی گل میشه به ک م xxxxxxxxx۳ هوتن مکری به ک م xxxxxxxxx۳ شبنم شاه حسینی به ک م xxxxxxxxx۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ بهزاد محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر گنجیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت فولاد کاویان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
بهزاد محمدی
علی اصغر گنجیان
محمدحسین خادمی گل میشه
هوتن مکری
شبنم شاه حسینی