آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ و بسته بندی شمس مهدی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۱۶۷

آگهی تغییرات

کیسان کارتن راد (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید مومنین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا دولو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدهادی مومنین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا جوادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا دولو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
318143
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای رضا دولو
آقای علی‌رضا جوادیان
آقای محمد هادی مومنین
آقای سعید مومنین