آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) ثبت ۳۱۹۹ کلاسه ۳۴۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴ 10327005

آگهی تغییرات

فولاد خوزستان (شرکت سهامی عام)


باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت فولاد خوزستان

اشخاص

عنوان