آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۲۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷ 10301618

آگهی تغییرات

کارگزاری بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی خاص)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۸۷ و هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۲۰ سهم xxx/۱ ریالی با نام از طریق پرداخت نقدی افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال طی گواهی شماره xxx/۷۱ مورخ ۱۸/۴/۹۰ بانک صادرات ایران شعبه جمهوری اسلامی پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۰ سعید یاسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، ارسلان محتشم امیری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نصراله برزنی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ارژنگ طیب نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و عبدالواحد عامری بافقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره سعید یاسینی
اطلاعات بیشتر درباره نصراله برزنی
اطلاعات بیشتر درباره ارژنگ طیب نژاد
اطلاعات بیشتر درباره عبدالواحد عامری بافقی