آگهی رسمی شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ 10292107

آگهی تغییرات

سیمان فارس (شرکت سهامی عام)


به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ آقای محمدحسن رضایی عراقی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای ابراهیم نعمت الهی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای اسداله نیکفر به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و آقای مهرزاد پورکریم به نمایندگی از طرف شرکت گچ ماشینی فارس به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای علی اکبر الوندیان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضاء چک با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام همراه با مهر شرکت برای پرداخت‌های تا سقف xxx میلیون ریال به علاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای پرسنلی، مواد اولیه، هزینه برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهدبود و همچنین حق امضاء سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، همچنین حق امضاء اسناد درخصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش‌های اعتباری داخلی و خارجی، وکالت نامه‌ها درخصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و حدود اختیاراتی براساس ماده ۳۹ اساسنامه مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان فارس

اشخاص

عنوان

تبلیغات