آگهی تصمیمات 10272053

آگهی تغییرات

مجتمع لیفت تراک سازی سهند (شرکت سهامی عام)


بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱ و ۲۷/۱۱/۸۸ شرکت لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، آقایان اکبر پورولی و مجید کریمی و علی اسدنژاد و نورالدین رزاقی و التفات پورولی بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت باقیمانده انتخاب و آقایان اکبر پورولی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید کریمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اسدنژاد بسمت عضو هیئت مدیره و نورالدین رزاقی نماینده شرکت الحاق سهند بسمت عضو هیئت مدیره و التفات پورولی نماینده شرکت شاهد بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور بمهر مجتمع معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ممهور بمهر شرکت معتبر خواهد_بود. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
مشاهده اطلاعات کامل شرکت مجتمع لیفت تراک سازی سهند

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان