آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ 10262757

آگهی تغییرات

بین المللی توسعه ساختمان (شرکت سهامی عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت بین المللی توسعه ساختمان

اشخاص

عنوان