آگهی تاسیس شعبه 10181495

آگهی تغییرات

معادن بافق (شرکت سهامی عام)


به موجب نامه شماره xxx۲/۴۷/۷ ۱/۸/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بافق محل شعبه شرکت معادن بافق سهامی عام در تهران یوسف آباد خیابان سید جمال الدین اسدآبادی خ شانزدهم پ ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۹ تاسیس گردیده است که در این اداره به شماره ثبت xxx۲۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به ثبت رسیده و امضای ذیل دفاتر در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ تکمیل گردید و مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت معادن بافق

اشخاص

عنوان