آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴ 10173555

آگهی تغییرات

شیمیائی پارس پامچال (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مریم صدوقیان زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت تولیدی صنعتی و شیمیائی رنگ آور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ حسین مغزی با کدملی xxxxxxxxx۳ عبداله مسائلی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کوشان اتصال با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و علی جان نثاری لادانی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت لاوان شیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱ حسین مغزی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صدوقیان زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و روزبه معزی با کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل در پیش هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی توسط مدیرعامل معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت شیمیائی پارس پامچال

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
علی جان نثاری لادانی
روزبه معزی
حسین مغزی
مریم صدوقیان زاده
عبداله مسائلی