آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰ 1012476

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (شرکت سهامي عام)


باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «ابرار» و «ابرار اقتصادی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسن باقری جبلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سعید نخستین و شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عطااله برنا و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم نیره ابراهیمی نائینی و شرکت مهندسی فن گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمدرضا حسینیان تا تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره حمید جعفری
اطلاعات بیشتر درباره حسن باقری جبلی