آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷ 10108780

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری استان همدان (شرکت سهامی عام)


بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای اسلام خسروی بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند رئیس هیئت مدیره، آقای موسی قربانی امین بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهار بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، خانم مریم گمار بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تویسرکان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حاجی طاعتی بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان عضو اصلی هیئت مدیره و خانم معصومه باقری بعنوان نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند بقیه اعضاء هیئت مدیره در سمتهای خود باقی ماندند. ۲ آقای سید حسن مهدیون (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری استان همدان

اشخاص

عنوان