آگهی اصلاحی در شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰ 10043426

آگهی تغییرات

گروه صنعتی سپاهان (شرکت سهامي عام)


پیرو آگهی به شماره xxx۰/ ت ۳۲ مورخ ۳/۳/۹۱ نام شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت گروه صنعتی سپاهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان