آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶ 10038407

آگهی تغییرات

پشمبافی ایران برک (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت‌های کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و کارخانجات تولیدی پلاستیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت یزد باف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت گردباف یزد با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و کارخانجات تولیدی رنگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت پشمبافی ایران برک

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مهدی سوادلو