آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵ 10021938

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری نور همدانیان (شرکت سهامي عام)


پیرو آگهی صادره به شماره xxx۴۵/ ت ۳۲ مورخ ۶/۴/xxx۰ بدینوسیله اعلام می‌گردد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسیده_است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان