جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۵۳  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۳
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۸
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۵۱۶۲
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۵
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آئین سلامت امیر درتاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۸۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۴۵۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت: ارائه خدمات درمانی،ارائه مشاوره تغییر و تحول فردی( پس از اخذ مجوزهای لازم)، برپایی همایش و سمینارهای مهارتی و تخصصی و رشد شخصیتی و غیر تخصصی،اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران،۲۰ متری شمشیری،جنب قنادی سعید،پلاک۳۶۶،طبقه اول کد پستی ۱۳۸۴۷۵۴۶۶۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. شرکا شرکت عبارتند از:آقای محمود احسانی به شماره ملی ۴۶۰۹۳۷۶۱۱۳ دارنده ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای فرنوش زندی خواری به شماره ملی ۴۶۰۸۹۳۱۶۰۱ دارنده ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین شدند:آقای محمود احسانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۴۶۰۹۳۷۶۱۱۳ آقای فرنوش زندی خواری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۶۰۸۹۳۱۶۰۱آقای امیر احسانی به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا به شماره ملی ۴۶۰۰۰۶۷۱۵۰ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پ۹۵۰۷۰۵۲۵۹۹۲۸۲۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری