جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۵۴  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۲۰
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۱۷۰۸۰۰۰۵۳۱۲
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۵
آگهی تغییرات شرکت آرزوهای سبز شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۹۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آرش رهدار به شماره ملی۱۷۵۶۱۶۳۹۷۹ ـ محمدحسین محمدی به شماره ملی۱۹۰۰۱۱۲۰۱۹به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ش۹۵۰۷۰۵۶۲۸۱۵۹۶۹۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز