جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۵۱  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۳
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۵
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۵۸۰۴
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۵
آگهی تغییرات شرکت مهراز نگار ایوان شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۴۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مهدی غفاری با کدملی ۲۶۷۹۱۱۰۲۴۲ به سمت مدیرعامل و سیدمسعود طبیب غفاری با کدملی ۲۰۰۲۸۰۳۴۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و نیما رفیعی زاده با کدملی ۰۰۶۹۴۶۷۸۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا فرقانی رئیسی با کدملی ۲۱۲۱۲۴۲۶۰۰ به سمت عضو هیأت مدیره و محمد ایزد گشسب با کدملی ۱۲۸۸۹۰۴۷۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۳ سال تعیین گردیدند.
پ۹۵۰۷۰۵۳۵۱۶۷۳۱۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری