جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۴۶  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۹
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۱۰۶۲۰۵
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۵
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۰۸۵,۱۲۲ مورخ ۱۶/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ۹۵۰۷۰۵۷۴۳۳۰۹۶۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری