جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۴۶  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۸
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۸۶۹۱
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۵
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تابلیه شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: تهران خیابان دکتر لواسانی غربی (فرمانیه غربی) ـ آبکوه پنجم ـ پلاک ۱۵ کدپستی ۱۹۳۶۸۵۴۱۵۴ تغییر یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پ۹۵۰۷۰۵۳۷۹۴۷۶۱۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری