جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۴۶  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۳۹
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۶۱۸۵۰۱۱۸۴۹
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۵
آگهی تغییرات شرکت پوپك سیستم پاسارگاد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۷۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ آقای محمد ابارشی به شماره ملی ۰۹۳۸۰۷۳۵۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد اکبری به شماره ملی ۰۹۴۲۰۹۲۸۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ تصویب مجمع رسید.
ش۹۵۰۷۰۵۷۳۲۷۵۲۹۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد