جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۵۰  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۷۱
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۱۰۳۴۳۰۰۰۹۶۵
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی آراد چوب تبرستان بهرامی درتاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۱۱۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:تولید انواع مصنوعات چوبی از قبیل مبلمان اداری و خانگی سرویس خواب میز و تلویزیون میز و صندلی ناهارخوری و غیره شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی صادرات و واردات کالاهای مجاز اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی اعطای نمایندگی با دیگر شرکتها.بااخذمجوزهای لازم وثبت موضوع شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:بابل خیابان شهید صالحی نبش حسینی کدپستی ۴۷۱۴۷۶۳۵۹۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۷۷ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک ملی شعبه بابل پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:خانم فاطمه عباسی گشتیانی بشماره ملی ۲۰۶۴۷۵۲۰۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل وخانم رقیه بهرامی آهنگر بشماره ملی ۲۰۶۳۰۶۵۶۰۸ به سمت نائب رییس هیئت مدیره وآقای علی رضا عباسی گشنیانی بشماره ملی ۲۰۶۲۸۳۸۶۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار وبانکی از قبیل(چک،سفته،بروات)وعقود اسلامی با امضاء خانم عباسی گشتیانی(مدیرعامل)همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای سیدحسین ذبیحی به شماره ملی ۲۰۶۳۳۶۰۰۹۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای عین اله حسن زاده به شماره ملی ۲۰۶۱۷۷۲۷۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ش۹۵۰۷۰۵۳۴۶۲۳۲۴۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل