جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۴۶  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۸
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۰۵۰۹
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت مبین فولاد آسیا شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۱۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۸۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزاد رای امین باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۹۴۵۵، آقای مسعود باباپور ناصری ک.م ۰۰۷۳۴۹۲۴۱۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای امیر صحرایی ۰۰۶۲۸۰۳۵۵۷، آقای ناصر صحرایی ۴۰۷۲۱۷۲۶۸۵و آقای داود بردستانی ۰۰۶۱۴۵۵۴۷۴بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
پ۹۵۰۷۰۴۱۰۶۱۶۲۵۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری