جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۸۲  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۷
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۸/۲۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۴۰۷۵۰۰۶۱۸۴
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت آذر كبود تبریز شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۰۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره مرکب از اعضا ء ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند: حسین نقدی بالان به کدملی ۵۱۹۸۵۵۰۱۵۹ رضا دهقانی به کدملی ۵۶۷۹۲۵۰۹۸۵ محمود قربانی به کدملی ۱۳۸۰۳۶۳۲۱۷ مهدی دوستار به کدملی ۵۱۹۸۵۵۰۶۸۱ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ش۹۵۰۷۰۴۶۹۹۸۵۱۴۳۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز