جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۵۱  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۳۴
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۵
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۱۰۳۴۱۰۰۲۰۵۸
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت پرشیا صنعت مازندران شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۴۸۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیاردو پانصد میلیون ریال منقسم به صدو پنجاه هزار سهم با نام ده هزار ریالی به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم به دویست و پنجاه هزار سهم با نام ده هزار ریالی از طریق آورده نقدی و بالابردن تعداد سهام و اجرای بند یک ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت مطابق گواهی شماره ۳۰ مورخه ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ بانک ملی شعبه مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران کد ۹۶۰۸ افزایش یافته و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
ش۹۵۰۷۰۴۱۳۲۴۲۵۹۰۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری