جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۴۶  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۳۸
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۱۳۴۳۳۰۰۰۳۸۸
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت مصرف مشترك كارگران شهرستان مهاباد شركت تعاونی به شماره ثبت ۸۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۷۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ و نامه شماره ۷۴۲۷ ـ ۷/۶/۹۵ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مهاباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ با استعفای آقای یوسف حسن سوری از سمت منشی هیئت مدیره موافقت و آقای ابراهیم رستگار عضو علی البدل هیئت مدیره (منتخب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳) بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مابقی مدت ماموریت هیئت مدیره یعنی تا تاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ انتخاب شد. ۲ـ آقای سعید مصطفی نژاد دارای کدملی ۲۷۵۰۷۰۷۷۵۷ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای طاهر ملا دارای کدملی ۲۸۷۰۳۰۷۶۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای ابراهیم رستگار دارای کدملی ۲۸۷۱۸۰۶۲۹۲ بسمت منشی هیئت مدیره برای مابقی مدت ماموریت هیئت مدیره یعنی تا تاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ انتخاب شدند. ۳ـ آقای حسین جلیل پور بشماره کدملی ۲۸۷۰۹۵۶۹۵۹ بسمت مدیرعامل برای مابقی مدت ماموریت هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ انتخاب شد. ۴ ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای سعید مصطفی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان به امضای آقای طاهر ملا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای آقای حسین جلیل پورمدیرعامل همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حسین جلیل پورمدیرعامل همراه با مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
ش۹۵۰۷۰۴۴۱۲۸۵۹۱۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد