جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۴۶  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۳۷
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۱۳۴۳۳۰۰۰۳۸۵
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت مصرف مشترك كارگران شهرستان مهاباد شركت تعاونی به شماره ثبت ۸۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۷۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۷۴۲۷ ـ ۷/۶/۹۵ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مهاباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و سایر صورتحسابهای سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ـ عزیز قاسمی ۲۸۹۹۴۵۳۰۴۱ بسمت بازرس اصلی و بختیار تکیه ۲۸۷۱۹۵۰۷۲۵ به سمت بازرسان علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ش۹۵۰۷۰۴۹۴۸۱۴۵۶۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد