جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۴۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۲
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۳
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۲۴۰۴
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت پژوهان قدرت نیرو شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۸۴۷۰
آگهی تغییرات شرکت پژوهان قدرت نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۸۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ :

-خانم حانیه اسلامی به کد ملی ۲۹۸۰۱۵۲۰۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
-آقای امیرعباس میرزائی به کد ملی ۲۹۹۳۸۳۹۸۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
-آقای مجید نجیب به کد ملی ۰۹۳۲۱۲۰۶۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - عضو اصلی
- کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات وقراردادها وعقوداسلامی واوراق عادی وسایر مکاتبات با امضای رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می باشد.