جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۵۰  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۷
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۲۴۳۵
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مسیر سازان ارتباط پرهام در تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۴۵۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۳۰۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی ـبازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای ـفروش ـ نصب و پشتیبانی خدمات پس از فروش امور مرتبط با سیستم های سخت افزاری پرداخت های الکترونیکی و صنایع ـ طراحی و پشتیبانی سایت ها و پورتال های اینترنتی و تاسیس و راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری سرورهای مرکزی ـ نصب و راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری سیستم های مخابراتی و بی تی اس های موبایل و فیبر نوری ـ اخذ نمایندگی و پذیرش نمایندگی از داخل و خارج کشور و ایجاد شعب شرکت در سطح کشور بر طبق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت شرکت بمنزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کرمان بلوار جمهوری اسلامی چهارراه فرهنگیان روبروی هتل پارس ساختمان بلوار طبقه دوم واحد ۷ کدپستی ۷۶۱۸۸۵۴۴۶۰ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۴۱۸/۹۵/۶۰۰۱ مورخ ۱۰/۰۶/۹۵ نزد بانک اینده شعبه استان کرمان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ـ آقای مرتضی دهقان به شماره ملی ۴۴۳۲۴۱۰۶۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم مروارید خنامانی به شماره ملی ۲۹۸۰۸۴۶۰۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای ایمان عارفی به شماره ملی ۲۹۹۲۷۰۴۵۳۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پروین امیر محمدی پور به شماره ملی ۲۹۹۱۸۱۷۸۳۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای معین بیگلری به شماره ملی ۲۹۸۰۳۷۶۵۴۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حدیث کرمان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ش۹۵۰۷۰۴۶۱۳۳۰۶۹۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان