جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۸۶  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۵
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۸/۲۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۵۰۷۶
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت فضای سوم شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۵۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۸۷۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیاوش ظفر اسمعیلی بنا به ک م ۰۰۸۱۸۰۱۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و نوبر تقی پور به ک م ۱۵۳۰۳۵۷۹۴۲به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ماشاء اله ظفر اسمعیلی نیا به ک م ۰۰۴۴۴۶۹۹۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و فاطمه امینی اسفیدواجانی به ک م ۰۰۸۲۶۵۸۴۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همرا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ۹۵۰۷۰۴۷۳۰۷۶۳۲۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری