جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۴۸  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۲۰
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۲
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۴۸۸۲
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت پرنیان دیدافزار پارس شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۴۷۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا زیبایی فر به شماره ملی ۰۰۷۳۰۲۸۷۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی فیروزی به شماره ملی ۳۲۵۵۳۶۴۳۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رئیس هبئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس به تهران اشرفی اصفهانی نبش گلستان ۱۴ برج نگین رضا طبقه ۱۶ شمالی واحد ۱۶۰۸کدپستی: ۱۴۷۱۷۹۱۹۴۶منتقل شد و ماده قانونی اساسنامه اصلاح گردید.
پ۹۵۰۷۰۴۲۵۹۴۲۹۵۴۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری