جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۹۲۸  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۷
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۱۷۰۸۰۰۰۵۸۰۱
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت ری آب خاك خوزستان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۷۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: رحیم حمیدی به شماره ملی ۱۷۵۵۵۹۶۰۲۲ مدیرعامل-مهدی صادقی کماچالی به شماره ملی ۲۷۳۹۲۶۲۵۴۱ نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا برون به شماره ملی ۴۵۶۸۷۶۴۰۸۴ رئیس هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس کیانپارس خیابان شهید وهابی نبش خیابان ۱۸ کیان آباد ساختمان آریا طبقه اول واحد ۲ کدپستی۶۱۵۵۷۴۳۴۹۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
ش۹۵۰۷۰۴۵۰۳۹۱۴۶۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز